Havnregler

Vedtatt: April 2017

§1. Alle båter i havnen skal være minimum ansvarsforsikret. Enhver båteier må selv sørge for å ha tilfredsstillende forsikring utover dette. Brukeren av båtplassen er ansvarlig for skade som påføres båtforeningens eller andres eiendeler.
§2. Vikevåg Båtforening er ansvarlig for vedlikehold av utriggere, brygger og andre anlegg Kun utriggere anskaffet av båtforeningen skal brukes. Båteier med plass hvor utrigger er festet i land plikter å ha min 4 stk elastiske (ikke stålfjærer) fortøyninger på båten. Båteier med plass på flyteanlegg plikter å ha min 4 stk stramme fortøyninger. Fortøyninger skal knytes i utrigger, ikke bruk sjakkel. Båtforeningen kan gi pålegg om utskifting av dårlige fendre eller fortøyninger. Blir ikke slike pålegg etterkommet KAN båtforeningen utføre dette for båteiers regning.
§3. Enhver innehaver av båtplass er selv ansvarlig for sitt tildelte strømuttak og bruken fra dette. Det kan låses, og måler er installert på hvert uttak. Ved tilkobling av strøm SKAL kun kabler og støpsler godkjent for utendørs bruk benyttes, Røde kabler er ikke tillatt. Vikevåg Båtforening anbefaler å ha skilletrafo om bord. For øvrig henvises til «Instruks vedrørende tilknytning til marinaens strømforsyning».
§4. Tauverk som benyttes skal være synketau. Hvis båtplass ikke er i bruk over lengre tid skal tauverk til fortøyning henges opp eller fjernes.
§5. Slepejoller kan fortøyes i enden av egen båtplass imellom utriggerne. Slepejolle er her definert til under 11 fot/ 3,5 meter. Joller utover dette må ha egen plass.
§6. Bryggeanlegg, utriggere og P-plasser skal holdes ryddig og ikke brukes som lager plass. Det er ikke tillatt å montere fendre, tepper o.l på noe av bryggeanlegget.
§7. Tilgrising av havn og andre båter MÅ ikke forekomme. Med tilgrising menes oljesøl, fiskeslo, tømming av septik etc.
§8. Båter med rigg/mast skal feste skjøter o.l slik at dette ikke lager støy til sjenanse for naboer. Båter med klyverbom, anker eller annet utsyr må ikke fortøyes på en slik måte at noe av båten eller dens utstyr kommer innover bryggen.
§9. Maks fart i havneområdet er 3 knop, eller minste styrefart.
§10. Maks båtlengde i havnen er 14 meter, men ikke lengre en 2 meter lengre en tildelt utrigger. Lengde båt målt fra fenderlist til fenderlist.
§11. Det er ikke tillat med båtgarasje i Vikevåg Havn.

For øvrig henvises det til Vikevåg Båtforenings vedtekter.

 

FORTØYNINGSREGLER

  • Båten fortøyes med 2 fortøyninger forut og 2 fortøyninger akter.
  • Bruk minst to spring for å hindre bevegelse i lengderetningen.
  • Bruk kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon.
  • Fortøyningene skal festes til Vikevåg Båtforenings bryggeanlegg med knuter, spleis eller løkke.
  • Bruk strekkavlastere av gummi av god kvalitet på alle tau.
  • Fortøyninger skal strammes tilstrekkelig for å unngå at båten ”jager” i båsen.
  • Bruk av sjakler eller annet metallutstyr er ikke tillat, da det vil forårsake korrosjon og slitasje på utriggere og fortøyningsbøyler.